• Tapaatko työssäsi ihmisiä, jotka tulevat luoksesi hakemaan jonkinlaista apua, neuvoa tai konsultaatiota? Haluaisitko auttaa heitä saavuttamaan tavoitteensa?

 • Onko käytössäsi oleva työskentelyaika rajallinen?

 • Kaipaatko keinoa lähestyä asiakkaasi tilannetta tehokkaasti ja täsmällisesti siten, että saisitte yhteisen aikanne käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla?

 • Haluaisitko auttaa asiakastasi luomaan konkreettisia ja toteutuskelpoisia tavoitteita sellaisella tavalla, jota hän voi käyttää uudelleen ja uudelleen vielä käyntijakson päättymisenkin jälkeen?

 • Haluatko käyttöösi työkalun, jonka voit ottaa helposti käyttöön tilanteessa kuin tilanteessa ilman ennakkosuunnittelua?

 • Haluatko tehdä tiedenäyttöön perustuvaa työtä?

Jos vastasit näihin kysymyksiin kyllä, olet tullut oikeaan paikkaan.

Huomaa ja valitse -taidolla tarkoitetaan psykologista joustavuutta eli taitoa huomata omia sisäisiä tuntemuksiamme ja ulkomaailman asioita sekä valita, miten haluamme kulloisessakin tilanteessa toimia, vaikka mielessämme myllertäisikin. Tämä taito on meille hyödyllinen kaikilla eri elämänalueilla. 

Huomaa ja valitse -taitopaja on tiivis ja tehokas HOT-koulutus, jossa käydään ensin läpi hyväksymis- ja omistautumisterapian perusperiaatteet ja opit käyttämään työkalua, jonka avulla voit auttaa asiakkaitasi harjoittelemaan huomaamista ja valitsemista. Tämä työkalu on nimeltään HOT-matriisi. 

Kurssi sopii valmentajille, ohjaajille, psykologeille, psykoterapeuteille, lääkäreille, terveydenhoitajille, sosiaalialan työntekijöille, koulukuraattoreille, HR-ammattilaisille, urheilijoiden parissa toimiville.. Kaikille heille, jotka auttavat asiakkaitaan tekemään muutoksia elämäänsä tai tavoittelemaan heille tärkeitä asioita. HOT-matriisia käytetäänkin laajalti eri yhteyksissä, kuten neuvoloissa, kouluterveydenhuollossa, nuorisotyössä, urheiluvalmennuksessa, mielenterveystyössä, sairaanhoidossa sekä työelämässä tukemassa toisaalta työntekijöiden hyvinvointia, työssäjaksamista ja uravalintoja, toisaalta yrityksen ja työryhmien käytänteiden rakentamisen apuna. Kurssista saa osallistumistodistuksen.

Koulutusta on järjestetty vuodesta 2019 saakka ja sen alkuperäinen nimi oli HOT-matriisi asiakastyössä.

HOT-matriisi

Nerokkaimmat kaksi viivaa kautta asiakastyön historian?

HOT-matriisin monipuoliset hyödyt

 • Visuaalinen ja yhteistoiminnallinen menetelmä

 • Auttaa jäsentämään asiakkaan tilannetta selkeästi ja ymmärrettävästi.

 • Tuo keskusteluihin konkreettisuutta. Auttaa luomaan selkeitä ja mitattavia tavoitteita yhdessä asiakkaan kanssa.

 • Opettaa näkemään oman toiminnan seurauksia ja vaikutuksia omaan elämään.

 • Keino työskennellä asiakkaan kanssa tasavertaisina yhteisen asian äärellä. Lähestymistapa on lähtökohtaisesti tuomitsematon ja sopii vaikeisiinkin aiheisiin.

 • Mahdollistaa aktiivisen työskentelyn aloittamisen jo ensikäynnillä ilman laajoja pohjatietoja.

 • Auttaa asiakasta tunteidensäätelytaitojen harjoittelussa ja toimii altistuksen apuvälineenä.

 • Kun prosessi tulee tutuksi, asiakas voi ottaa matriisin itsenäisesti avukseen kaikilla elämänalueilla.

 • Taipuu monenlaisiin tilanteisiin ja tarkoituksiin, myös pari- ja ryhmätyöskentelyyn.

 • Tuo hyväksymis- ja omistautumisterapian kuusi prosessia tehokkaasti mukaan työskentelyyn ilman, että niitä tarvitsee erityisesti opettaa asiakkaalle.

Varaa kurssin ja harjoitusten suorittamiseen n. 12 tuntia aikaa.

Materiaalit ovat käytössäsi 60 päivän ajan.

Kurssin sisältö

  1. Tervetuloa kurssille!

  2. Kurssin rakenne ja suoritusohjeet

  3. Kurssin teknologia ja teknisten pulmien ratkaisu

  4. Alkutehtävä

  1. Kurssiosion esittely

  2. Lyhyiden tapaamisjaksojen ominaispiirteitä HOT-näkökulmasta

  3. HOTin ihmiskäsitys

  4. Hyväksymis- ja omistautumisterapia pähkinänkuoressa

  5. Suhdekehysteoria

  6. WTF: What’s The Function

  7. Psykologisen joustamattomuuden malli eli mistä ihmisten ongelmat johtuvat?

  8. Psykologisen joustavuuden malli

  9. Testaa osaamisesi!

  1. Kurssiosion esittely

  2. Takaisin tähän hetkeen: ankkurointi

  3. Minulle tärkeät asiat ja lomake

  4. Minulle tärkeiden asioiden toteutuminen ja lomake

  1. Ankkurointi

  2. Suoritusohjeet

  3. Jäniksiä, ihmisiä ja tärkeää

  4. Konkreettiset askeleet

  5. Esimerkki 1

  6. Mieleen nousevat esteet

  7. Esimerkki 2

  8. Askeleita poispäin

  9. Esimerkki 3

  10. Vasemmalla ja oikealla

  11. Tavoitteen konkretisointi

  12. Ladattava tiedosto: SMART-tavoitteet

  13. Esimerkki 4

  14. Huomaa ja valitse

  15. Oma harjoittelu

  1. Ankkurointi

  2. Kurssiosion esittely

  3. HOT-matriisin taustaa

  4. HOT-matriisin osa-alueiden esittely

  5. Kaksi erottelutehtävää: sisäinen ja ulkoinen, kohti ja poispäin

  6. Itselle tärkeät asiat ja askeleet niitä kohti

  7. Ladattavat tiedostot: Arvokysymyksiä ja Arvoluettelo

  8. Vasemmalla puolella: mielensisäiset tuntemukset ja fuusio

  9. Vasemmalla puolella: noidankehät

  10. Suunnitelman konkretisointi ja toteutus

  11. Minä huomaan ja valitsen

  12. Arviointi ja myötätunto

  13. Esimerkki edellisestä

  14. Toinen esimerkki

  1. Ankkurointi tähän hetkeen

  2. Kurssiosion esittely

  3. Psykologisen joustavuuden näkökulma

  4. Käyttäytymistavoitteet työskentelyä ohjaamassa

  5. Taitoharjoittelun kohteiden määrittäminen

  6. Ladattava tiedosto: Psykologisen joustavuuden muistilista

  7. Ladattavaa lisämateriaalia: Taskuopas ja Sanallinen aikido -jäsennys

  8. Monenlaisia siilejä: pari sanaa validoinnista

Huomaa ja valitse -taidon taustaa

Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) on kolmannen aallon kognitiivisen käyttäytymisterapian suuntaus, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Tähän tavoitteeseen pyritään harjoittelemalla tietoista läsnäoloa, omien sisäisten kokemusten huomaamista ja hyväksyntää sekä itselle tärkeiden asioiden eteen toimimista. Nämä taidot muodostavat yhdessä taidon nimeltä psykologinen joustavuus. 

Psykologinen joustavuuden avulla ihminen pystyy paremmin sopeutumaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja muokkaamaan käyttäytymistään tilanteiden vaatimalla tavalla. Se on taito, joka ennustaa parempaa suoriutumista laajasti eri elämänalueilla. Kuten muitakin taitoja, myös psykologisen joustavuuden taitoa on mahdollista harjoitella. Kutsun tätä taitoa lyhyesti huomaa ja valitse -taidoksi, mistä tämä työpajakin on saanut nimensä.


HOT-matriisi on psykologista joustavuutta harjoittava työkalu, joka tarjoaa asiakkaan tilanteeseen uudenlaisen näkökulman konkreettisesti ja tuomitsemattomasti. Sen avulla päästään käsiksi HOTin prosesseihin ja psykologisen joustavuuden osa-alueisiin nopeasti ja havainnollisesti. Työkalua voi alkaa käyttää, vaikka ei tarkkaan tuntisikaan sen taustateoriaa. Työskentely on aktiivista ja yhteistoiminnallista. Se ohjaa lempeästi asiakasta ymmärtämään tilannettaan ja löytämään itselleen sopivia askeleita eteenpäin kohti sitä elämää, jota hän haluaisi elää. 


Työntekijälle matriisi tarjoaa välineen, jonka avulla hän pääsee nopeasti kiinni niihin asioihin, jotka ovat käyntijakson kannalta olennaisia. Menetelmää voi käyttää kaikissa työskentelyn vaiheissa: kartoituksessa, toimintasuunnitelman tekemisessä ja seurannassa. HOT-taidot ja psykologisen joustavuuden kanssa työskentely voi myös tarjota paljon uutta työntekijän omaan elämään.

Taitopaja sisältää

 • Teoriaa ja sen yhdistämistä käytännön työhön

 • Taitoharjoittelua

 • Materiaalia, jonka voit ottaa itsellesi talteen ja käyttää omassa työssäsi

 • Käytännön esimerkkejä

 • Mahdollisuuden kysyä kysymyksiä ja verkostoitua muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa

Kurssikokemuksia

Psykiatrinen sairaanhoitaja Ritva-Liisa Vehkajärvi kävi HOT-matriisikoulutuksen ja laittoi oppimiensa taitojen avulla työskentelykuntansa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut uusiksi upein tuloksin! Tällä videolla hän kertoo minulle hieman sekä kurssikokemuksistaan että kehittämästään viiden kerran tapaamismallista.

Psykiatrinen sairaanhoitaja, psykoterapeutti Janne-Jukka Huopaniemi kävi kurssin ja kertoo siitä näin:


Kurssista sanottua

 • "Tämä verkkokurssi oli hyvin rakennettu ja monipuolinen kokonaisuus. Kurssilla käytiin taustateoriaa HOT-matriisin pohjaksi, mikä ainakin itselle toimi hyvänä kertauksena aiemmin opitun päälle. Lisäksi opin paljon uutta. Käytännön harjoitukset auttoivat viemään teoriaa käytäntöön. Kurssilla opeteltu HOT-matriisi on erittäin toimiva menetelmä, jota tämän kurssin jälkeen on taas helpompi ottaa käyttöön omien asiakkaideni kanssa. - Psykologi Maisa Lehtinen "

 • "Huippua että tarjotaan myös meille jotka emme ole terapeutteja tms. vaan tehdään ns. matalamman kynnyksen ohjausta nuorten kanssa. Varmasti otan käyttöön!"

 • "Selkeä kokonaisuus. Pidin myös siitä, että oleelliset asiat kerrattiin ja sai harjoitella menetelmää käytännössä."

 • "Todella hyvä menetelmä!"

 • "Erittäin selkeä ja looginen tapa lähteä toimimaan asiakkaan kanssa."

 • "Hyvä, selkeä ja mukaansatempaava koulutus"

 • "Kiitos Janna, oli todella mukava ja varmasti kaikille hyödyllinen koulutuspäivä :) Itselleni se konkretisoi hyvin HOT:n käytettävyyttä asiakastyössä matriisiajattelun avulla. Olet innostava ja selvästi asiallesi omistautunut kouluttaja, mikä herättää kipinän myös kuulijassa."

 • "Sain kurssista paljon työhöni, mutta eniten varmasti kuitenkin omaan elämään. Huomasin työstäväni koko kurssin ajan itselle tärkeää asiaa ja monta lukkoa aukesi tällä matkalla. Kiitos! "


HOT-matriisikoulutus, palaute
Esimerkkejä matriisityöskentelystä

Onni tuli luokseni, koska hänen opintonsa eivät edenneet toivottuun tahtiin ja hän oli jäämässä pahasti jälkeen. Jaksomuotoinen opiskelu oli Onnille uutta ja epäselvää. Mielessä painava epävarmuus ja tehtävien koettu vaikeus tuntuivat epämiellyttäviltä ja Onni lykkäsi tehtävien tekemistä. "Ehdin kyllä" ja "teen sitten huomenna" olivat tyypillisiä ajatuksia Onnin mielessä. Jakson lähestyessä loppuaan Onni löysi edestään kasan tekemättömiä tehtäviä sekä lukemattoman oppikirjan, joita hän koetti epätoivoisesti käydä läpi kurssikoetta edeltävänä yönä. Koko jakson asioita ei kuitenkaan voinut oppia yhdessä illassa ja suoritukset hylättiin. Työskentelyn aikana Onni oppi jakamaan opiskeltavat asiat pienempiin kokonaisuuksiin ja tekemään töitä pitkin jaksoa. Hän päätti osallistua kaikille oppitunneille, vaikka aamulla tekikin mieli jäädä vielä nukkumaan. Onnille löytyi lisäksi paikka opiskeluryhmästä, joka kokoontui kerran viikossa ja jossa oli työntekijöitä auttamassa koulutehtävissä.

Martta halusi parantaa fyysistä kuntoaan ja sitä kautta  terveyttään urheilemalla, mutta urheiluyritykset olivat hyvän alun jälkeen kuivuneet kaikki kasaan. Otimme tilanteen tarkempaan tarkasteluun. Huomasimme, että urheiluyrityksiä olivat ohjanneet liian kovat vaatimukset itseä kohtaan ja ajatus siitä, että aina pitäisi repiä itsensä äärirajoille, jotta liikunnasta saisi parhaan mahdollisen hyödyn. Martta oli jo menettänyt toivonsa ja koki syyllisyyttä siitä, minkä hän itse nimesi saamattomuudeksi. Urheilun ajatteleminenkin tuntui jo epämieluisalta ja urheilun sijaan Martta päätyi tekemään kotitöitä ja selailemaan nettiä. Yhdessä löysimme Martalle mieluisan lajin ja loimme sellaisen konkreettisen ja suunnitelman, jonka noudattaminen oli Martalle hänen elämäntilanteessaan mahdollista ja mielekästä. 


Taitopajan suorittamisen jälkeen osallistuja

 • Ymmärtää HOT-matriisin perusteet

  Koulutuksessa esitellään lyhyesti hyväksymis- ja omistautumisterapian taustateoriat ja prosessit sekä niiden rooli HOT-matriisissa.

 • Tuntee HOT-matriisin osa-alueet ja niiden tarkoituksen

  Koulutuksessa käydään läpi matriisin osa-alueet ja tapoja käsitellä niitä asiakkaiden kanssa.

 • Voi alkaa soveltaa HOT-matriisia omassa työssään

  Käydään läpi mm. asiakkaan tilanteen lajittelu matriisiin, toimintasuunnitelmien tekeminen sekä seuranta.

 • Osaa käyttää HOT-matriisia myös omassa elämässään

  Koulutukseen kuuluu myös kokemuksellisia harjoitteita, joiden avulla opiskelija voi harjoitella psykologisen joustavuuden taitoa omassa elämässään ja ottaa askeleita kohti itselleen tärkeitä asioita.

Kurssin hinta ja maksutavat

Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto seuraavista:

Kurssin hinta on 259 euroa (sis. ALV 24%). Maksun voi suorittaa Stripe-palvelun kautta luottokorttimaksuna. Kurssin pääset aloittamaan heti onnistuneen maksusuorituksen jälkeen. Järjestelmä luo sinulle automaattisesti käyttäjätilin, jonka kautta pääset kirjautumaan oppimisalustalle. Maksun jälkeen saat sähköpostiisi kuitin maksutapahtumasta ja erillisen viestin, josta löydät jatko-ohjeet. Pidä tämä viesti tallessa, sen perusteella voit seurata kurssin voimassaoloaikaa. 


Kurssisisällöt ovat käytössäsi 60 päivän ajan. 


Mikäli kaipaat lisää suoritusaikaa, voit ostaa itsellesi alta 30 päivää lisää. Huom! Tämä vaihtoehto on vain niille, jotka ovat ostaneet kurssin aiemmin normaalihintaan. Kurssiajan lisäys toimii teknisistä syistä vasta, kun edellinen jakso on umpeutunut, eli osta lisäkuukausi vasta sitten!

Kysy myös opiskelija-alennusta!

Verkkolasku / yrityslaskutus / ryhmälisenssit

Mikäli toivot laskua verkkolaskuna tai sähköpostitse, käy lähettämässä tietosi minulle verkkosivuni kautta. Pääset sinne allaolevasta painikkeesta. Tiedot käsitellään manuaalisesti ja pääset kurssille, kun suoritus näkyy maksettuna. Kurssille on myös mahdollista ostaa ryhmälisenssejä (alk. 5 osallistujaa) alennettuun hintaan. Ota yhteyttä, niin neuvotellaan teille sopiva ratkaisu!

Kysymyksiä ja vastauksia kurssista

Onko kurssilla minulle annettavaa? 

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua tai vahvistaa ymmärrystään hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteista tai joille HOT-matriisi ei ole vielä tuttu. Kurssilla käsitellään myös lyhyiden interventioiden periaatteita, jotka ovat sovellettavissa kaikkeen työskentelyyn.


Miten voin hyödyntää hyväksymis- ja omistautumisterapiaa/valmennusta työssäni?

Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista lähestymistapaa voi yhdistää omaan työskentelyyn viitekehyksestä riippumatta. HOT auttaa kohtaamaan elämän haasteita ja toimimaan vaikeissakin tilanteissa. HOTin ja matriisin avulla voidaan opetella ja vahvistaa mitä tahansa, mm. vuorovaikutus- ja tunteensäätelytaitoja, lisätä omaa terveyttä edistävää käytöstä (lääkärikäynnit, lääkitys, päihteettömyys, erilaiset operaatiot, turvasuunnitelman käyttö itsetuhoisuuden sijaan...) ja auttaa asiakasta huomaamaan niitä tilanteita, joissa hän voi ottaa näitä taitoja käyttöön. HOT on lähtökohtaisesti altistuspohjainen hoitomuoto, jossa tehdään tilaa niille tunteille ja ajatuksille, joita on aiemmin pyritty työntämään pois ehkäpä keinolla millä hyvänsä. Kun välttely vähenee ja siitä vapautuu voimavaroja muuhun, asiakas voi alkaa askel kerrallaan kulkea kohti rikkaampaa ja monipuolisempaa elämää. Altistus ja käyttäytymisen aktivointi ovat tutkitusti hyvin tehokkaita hoitomuotoja, joiden toteutumista voidaan tukea HOT-periaatteilla. 


Osaanko kurssin jälkeen käyttää menetelmää?

Saat kurssilta pohjatiedot ja riittävät valmiudet alkaa harjoitella HOT-periaatteiden ja matriisityökalun käyttöä. Keskeistä on oma tietoinen harjoittelu erilaisissa tilanteissa. Vertaistuki tai työnohjaus auttavat tässä. 

Eikö lähikoulutuspäivä olisi parempi? 

Taitopajaan on osallistunut jo yli 1000 opiskelijaa ja kokemusta on kertynyt sekä lähi- ja etäkoulutuspäivistä sekä verkkokurssista. Tämä HOT-peruskurssi soveltuu tämän kokemuksen pohjalta parhaiten tehtäväksi omaan tahtiin verkkokurssina, koska opiskelija pääsee toisaalta perehtymään teoriaan omaan tahtiinsa ja sen jälkeen harjoittelemaan matriisin käyttöönottoa käytännössä huomattavasti tehokkaammin kuin lähitoteutuksessa. Verkkokurssimuoto mahdollistaa myös yksilöllisen palautteen antamisen kurssisuorituksista. Monille organisaatioille onkin järjestetty jo HOT-koulutuskokonaisuuksia, joissa verkkokurssi tarjoaa teoriapohjan ja HOT-tapausjäsennyksen opetuksen ja sen jälkeen on toteutettu kohderyhmälle räätälöity (etä)koulutuspäivä, jossa päästään suoraan soveltamaan opittuja taitoja kohderyhmän omalle erityisalueelle.


Miten saamme uuden työkalun tehokkaimmin käyttöön työryhmässämme?

Käyttäytymisen muutos vaatii ammattilaisiltakin tietoista ponnistelua ja ryhmän tuki on siinä kullan arvoista. Parhaisiin tuloksiin on päästy, kun koko työryhmä tai iso joukko saman yhteisön edustajia on koulutettu menetelmän käyttöön samanaikaisesti ja sen käyttöönottoa on lisäksi tuettu konsultaatioilla ja työnohjauksella. Voimme räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden yhdessä tarpeidenne mukaan.


Miksi kurssilla on rajallinen suoritusaika?

Tavoitteenani on, että mahdollisimman moni kurssin aloittanut suorittaisi sen kokonaan. Takaraja tukee osaltaan tätä tavoitetta. 


Saako kurssista todistuksen?
Kyllä, jokainen kurssin suorittanut saa itselleen osallistumistodistuksen, jonka voi itse ladata itselleen kurssin lopusta.


Kouluttaja, psykologisen joustavuuden sanansaattaja

Kuka olen ja miten voin auttaa sinua?

Kouluttaja Janna Meunier

Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian (KKT) kouluttajapsykoterapeutti sekä työnohjaaja ja tietokirjailija. Työssäni käytän hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) ja myötätuntokeskeisen terapian (CFT) menetelmiä. Haluan auttaa mahdollisimman monia ihmisiä elämään rikasta ja merkityksellistä elämää. Ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen ja lyhytterapeuttiset interventiot ovat erityisen lähellä sydäntäni. Kuva: Jonne Räsänen, Otava